Anti-KB

Reakce na zavedení nových podmínek internetového bankovnictví Komerční banky

[Návrat na hlavní stránku]

<< Předchozí zpráva         Následující zpráva >>

Moje reakce na odpověď vedoucí KT pobočky a opětné upozornění na právní nesrovnalosti ze strany KB


From: "Viktor Johánek" <viktor(zavinac)johanesville(tecka)net>

To: "Polakova Jirina Ing." <jirina_polakova(zavinac)kb(tecka)cz>

Date: Sat, 23 Sep 2006 16:45:10 -0700

Subject: Re: Internetové bankovnictví


Vážená paní Poláková,

 

bohužel musím opět konstatovat, že mě vaše odpověď příliš neuspokojila. Nejvíce mě v první řadě zaráží vaše argumentace ohledně včasnosti a způsobu informování o změně podmínek. Sama citujete výňatek z Všeobecných obchodních podmínek, který však následně chybně interpretujete. Dovolte mi nejdříve uvést jednu část z vaší vlastní citace článku XXXI (bod 2.):

 

"Banka informuje písemně Klienta o tom, že navrhuje změnu Všeobecných podmínek nebo Produktových podmínek nejméně 30 kalendářních dnů před navrhovaným dnem účinnosti navrhovaných změn ve zprávě o zúčtování, či jiným vhodným způsobem, a to včetně informace o navrhovaném dnu účinnosti a informace o tom, že je Klient povinen se s navrhovaným zněním Všeobecných podmínek či Produktových podmínek seznámit buď v obchodních místech nebo na webových stránkách Banky."

 

Přečtěte si prosím důkladně zejména první část tohoto souvětí. Jasně se zde hovoří o tom, že klient má být nejméně 30 kalendářních dnů před navrhovaným dnem účinnosti změn písemně informován (to, že je pak povinen si případné podrobnosti o změnách sám dohledat, je jiná věc, a hovoří se o tom druhé části citovaného souvětí). Vy však píšete, že upozornění na změnu podmínek bylo umístěno na vývěskách a internetových stránkách KB, čímž banka údajně zmíněné ustanovení VOP splnila a že pozdě zaslaná e-mailová zpráva byla nad smluvní rámec. Opak je však pravdou, tento váš závěr je bohužel chybný. (A to pomíjím fakt, že nevím, jestli a jak byste vůbec byli schopni dokázat, že informace na vývěskách a webech KB byly k dipozici již od vámi uvedené doby.) Ani mi není jasné, proč by měl klient neustále sám aktivně pátrat po případných změnách, které KB zavede. Oznamovací povinnost musí být přeci na straně toho, kdo změnu provádí (resp. navrhuje), a v tomto smyslu naštěstí hovoří i VOP.

Nevím, jestli se jedná v tomto případě o vaši chybu či neznalost (dle mého názoru těžko akceptovatelnou u člověka na vaší pozici) nebo o záměr zahrát celý případ co nejrychleji do autu. Moje námitka ohledně pozdního informování klientů o navrhovaných změnách tedy beze změny platí i nadále.

Kromě toho je však také stále v platnosti i mé další upozornění na porušení smlouvy ze strany KB aplikováním nových podmínek na můj účet navzdory mé včasné písemné stížnosti (nesouhlasu s novými podmínkami), konkrétně jde o porušení článku XXXI VOB, bod 3. Jinými slovy, mou stížnost jste naprosto ignorovali. K této záležitosti jste se ve svém posledním sdělení dokonce ani slovem nevyjádřila. Mohu vědět proč?

 

Dále píšete, že část mých požadavků týkající se obecně smluvních ujednání a veřejné nabídky ostatním klientům KB spadá do sféry obchodního vedení banky a že není a ani nemůže být řešeno na úrovni vztahu mezi Bankou a konkrétním klientem. Doufal jsem, že namísto tvrdošíjného hájení neobhajitelného spíše zaujmete postoj více hodný tržního chování, tedy takový, kterým byste uznali své pochybení a snažili se všechno uvést na pravou míru tak, aby tím byli vaši zákazníci (bez kterých by vaše banka vůbec nemohla existovat) co nejméně dotčeni. Pokud tedy můj požadavek s plošným dopadem nemůže být předmětem mého vyjednávání (jakožto zákazníka) s vaší bankou o kompenzaci škod mně vámi způsobených, pak byste ho mohli brát alespoň jako můj návrh toho, jak by ono uvedení na pravou míru mohlo vypadat.

Bohužel jste mě svým přístupem dovedli do situace, kdy tento případ budu nucen rozdělit na dva samostatné. V prvním z nich budu jakožto konkrétní poškozený zákazník nadále požadovat osobní kompenzace (čtečkou a čipovou kartou zdarma to zdaleka nekončí, viz můj předchozí e-mail). V druhém z nich pak budu vystupovat jako občan, který si stěžuje na protiprávnost jednání komerční instituce u orgánů, v jejichž moci je celý případ prošetřit a případně donutit KB k adekvátním opatřením. Domnívám se, že náklady, které tímto vaší bance vzniknou, zřejmě překročí náklady, které by měla s vyřešením celé kauzy smírným a vstřícným způsobem (tedy např. takovým, který jsem vám posledně navrhoval), nemluvě o nutném negativním mediálním dopadu.

 

Oznamuji vám tedy tímto, že veškerou moji korespondenci se zástupci KB ohledně tohoto případu vystavím na veřejně přístupných internetových stránkách. Samozřejmě případná místa, na jejichž zveřejnění by se vztahovala právní ochrana, budou vynechána nebo zakryta, ale hlavní obsah sdělení bude zachován tak, aby měl každý možnost vidět, jakým způsobem KB v podobných případech postupuje a jak se chová ke svým zákazníkům. Tytéž stránky budou také umožňovat dalším postiženým klientům zanechat na sebe kontaktní informace pro případ hromadné stížnosti nebo žaloby.

Současně s tím o tomto případu podrobně informuji Českou obchodní inspekci a finančního arbitra, jak už jsem vás několikrát upozorňoval dříve. Zprávu o pozadí a dosavadním průběhu kauzy pak také předám ve formě tiskové zprávy několika médiím působícím v ČR (televizím a novinám). Komu přesně vám však nesdělím, abyste neměli možnost je nijak předem ovlivňovat.

 

Ještě se samostatně vyjádřím ke kompenzacím. Vše to, co vy nazýváte kompenzacemi, je v podstatě jen vaše povinnost, nad jejíž rámec nehodláte zřejmě jít ani o píď. Vezmu to popořadě: Poskytnutí a zaslání čtečky čipových karet + čipové karty zdarma bylo vaší povinností proto, že šlo o jedinou z mé strany akceptovatelnou možnost vyřešení problému, který mi KB svévolně způsobila a který mi znemožnil plně využívat internetové bankovnictví (další možné řešení, tj. zachování stávajících podmínek internetového bankovnictví, jste sami odmítli). Právě proto, že jsem byl nucen si uvedené zařízení proti své vůli pořídit, by jeho zpoplatnění bylo zcela nepřijatelným a neodůvodnitelným. Z téhož důvodu jsem žádal i závazný písemný příslib banky ohledně nezpoplatnění tohoto zařízení kdykoliv v budoucnu (viz jeden z mých předchozích e-mailů).

Ještě absurdnější je vaše snaha nazývat "kompenzacemi" prominutí plateb za vedení internetového bankovnictví po dobu, kdy tuto službu nemohu de facto používat. Opět i zde se jedná o naprostou samozřejmost. Naopak, zpoplatnění nefungující služby by bylo v rozporu se zákonem a jako takové s úspěchem reklamovatelné, v krajním případě i žalovatelné. Tak se prosím, paní Poláková, nesnažte tvářit, jakou že mi to děláte velkou službu, když mě výše zmíněných finančních nákladů zbavíte. Pod slovem kompenzace si spíše představuji něco, čím byste mi v adekvátní míře nahradili jak druhotné finanční a morální škody způsobené tím, že nebylo možné se na služby, které jsem u vás řádně objednal a platil, spolehnout, tak i čas, finance a energii, které jsem byl nucen investovat do řešení celého problému s KB. Konkrétní vyčíslení mých představ o výši takové kompenzace jsou součástí předchozího mailu, který jsem vám zaslal zhruba před třemi týdny.

Rád bych vás ještě upozornil, že pokud nedojde z vaší strany k řádnému urovnání sporu, s nímž bych byl spokojen, budu ve sporu pokračovat soudní cestou. Pokud byste uvažovali o vypovězení smlouvy mezi mnou a KB, pak je to samozřejmě také možnost, ale na celé věci to mnoho nezmění. Naopak by ještě narostla výše náhrad, kterou bych následkem toho po vás požadoval. Dobře víte, že dlouhodobě pobývám s celou svou rodinou v zahraničí a internetové bankovnictví založené u KB bylo pro mne a mou rodinou jediným efektivním způsobem jak spravovat své finance v ČR. Zrušení účtu a založení nového (a převedení všech plateb na něj a z něj) by bylo tedy pro mne značně komplikovaným krokem, jelikož by se řada záležitostí musela řešit na dálku prostřednictvím právníků, plných mocí apod. Tedy v případě, že by to vůbec bylo možné.

 

Žádám vás tímto, abyste uvedené skutečnosti vzala na vědomí a zároveň o nich informovala všechny zaměstnance či zástupce KB, kteří mají s danou věcí cokoliv do činění nebo do jejichž kompetence spadá.

Pokud se ještě rozhodnete své stanovisko změnit, neprodleně mě o tom informujte, abychom mohli případně jednat dále.

 

S pozdravem,

 

Viktor Johánek


Poznámka: Osobní či jinak citlivá data obsažená v této korespondenci jsem odstranil nebo nahradil znaky "X". E-mailové adresy jsou modifikovány tak, aby nebyly přístupné spammerským robotům.

 

[Návrat na hlavní stránku]


© 2006, Viktor Johánek